InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia DOM MAX

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM MAX [kliknij tu]

-------------------------------------------

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - PRZEGLĄDY:

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego jesteśmy zobowiązani do dbania o jego stan techniczny i estetyczny, w tym do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34:
Co najmniej raz na 3 miesiące należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno),
Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem płynnym i gazowym,
Co najmniej raz w roku należy czyścić przewody wentylacyjne,

Natomiast Art 62 Prawa Budowlanego wskazuje, że:
Co najmniej raz w roku należy:
– sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej,
– sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
Co najmniej raz na pięć lat należy:
– sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego,
– estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole powinny być dokonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia.
– Przewody kominowe dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może sprawdzać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
– Stan techniczny instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych może sprawdzać osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
– Kontrolę całego budynku lub jego elementów: dachy, ściany i instalacje może przeprowadzać osoba mająca uprawnienia budowlane.

Pamiętaj:
Za zaniedbania w zakresie utrzymania obiektu w należytym stanie technicznych i nie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu lub instalacji właścicielowi lub zarządcy grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.