InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
04.05.2021

Komunikat Biura Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group informuje, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie, IV Wydział Cywilny (syg. akt  Sygn. akt: IV C 1/21), toczy się postępowanie, którego stronami są InterRisk TU S.A. VIG oraz Rzecznik Finansowy.

Przedmiotem polemiki jest odmienne stanowisko Stron w zakresie polityki informacyjnej w zakresie OWU Casco oraz:

1. dopuszczalności udostępniania Klientom wyboru pomiędzy tzw. wariantem partnerskim a wariantem autoryzowanym,

2. likwidacji szkód komunikacyjnych (autocasco) w kontekście zasad szacowania kosztów naprawy przy szkodach częściowych oraz kwalifikowania szkód jako całkowitych.

Wieloletnia tradycja koncyliacyjnego rozwiązywania sporów przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, wsparta inicjatywą i otwartością po stronie Rzecznika Finansowego, zaowocowały obopólną wolą wypracowania niekonfrontacyjnej formuły rozwiązania istniejącej pomiędzy Stronami różnicy poglądów. 

W konsekwencji rozpoczęte zostały prace nad szczegółową treścią porozumienia, które, w zgodnej opinii Stron, pozwoli na wypracowanie zgodnych z prawem, praktyką rynkową oraz oczekiwaniami instytucji publicznych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego. 

InterRisk TU S.A. VIG konsekwentnie pracuje nad poprawą jakości obsługi klienta, czego najlepszym przykładem jest coroczne poprawianie się współczynnika udziału Spółki w skargach do jej udziału w rynku, wyliczanego w oparciu o dane zawarte w Sprawozdaniu z działalności Rzecznika Finansowego (poprawa o 10 miejsc, z 19 na 9, w ciągu czterech lat: 2017-2020). O mediacyjnym podejściu Spółki  do współpracy z klientami świadczą również wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” przyznane InterRisk przez Komisję Nadzoru Finansowego już dwa lata z rzędu.


Z wyrazami szacunku

Biuro Zarządu

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group