InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Specjalistyczne

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności oferujemy wszechstronne, specjalistyczne ubezpieczenia dla dużych firm i instytucji. Chronimy mienie i odpowiedzialność cywilną jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców z różnych branż. InterRisk zyskał uznanie profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń szkolnych, finansowych, budowlano-montażowych oraz OC.

  • Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego
   Realizacja prac budowlanych/montażowych to okres najwyższego ryzyka wystąpienia szkód na placu budowy i ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim. 
  • Dla kogo?
   • Ubezpieczonymi mogą być wszystkie strony zaangażowane w realizację kontraktu: inwestor, wykonawca, wszyscy podwykonawcy, dostawcy materiałów i urządzeń
   • Okres ubezpieczenia może obejmować wszystkie etapy realizacji inwestycji lub etap wybrany przez Inwestora.
  • Co obejmuje ochrona?
   • Ubezpieczenie ryzyk budowalnych/montażowych (CAR/EAR)
   • Ubezpieczenie utraconego zysku inwestora
   • Ubezpieczenie mienia w transporcie i utraty zysku w wyniku opóźniania na skutek szkód w transporcie
   • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
   • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenia majątkowe
   Po zakończeniu budowy dzięki proponowanym ubezpieczeniom majątkowym ubezpieczysz cały lub wyselekcjonowany majątek firmy. Od Ciebie również zależy wybór opcji zakresu ochrony jaki roztoczysz nad nim.
  • Dla kogo?
   • Dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach
  • Co obejmuje ochrona?
   • Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
   • All Risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk) 
   • Kradzież, Szyby od stłuczeń i sprzęt elektroniczny 
   • Maszyny od uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych 
   • Ubezpieczenia ryzyk budowalnych/montażowych (CAR/EAR)
  • Ubezpieczenia OC
   Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem.
  • Dla kogo?
   • Dla przewoźników drogowych w ruchu krajowym
   • Dla przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym
   • Dla spedytorów
   • Dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
   • Dla przedsiębiorców szukających OC działalności gospodarczej
  • Co obejmuje ochrona?
   • Szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym
   • OC dla szerokiego kręgu ubezpieczonych – uczestników procesu budowlanego w związku z realizacją konkretnej inwestycji budowlanej
   • OC za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji
  • NNW strażak
   Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe środki finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu czy śmierci członka jednostki ochotniczej straży pożarnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
  • Dla kogo?
   • Dla gmin, na których ciąży obowiązek ponoszenia kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z ustawą z dnia 24.08.1999 r. o ochronie przeciwpożarowej
  • Co obejmuje ochrona?
   • Zgon wskutek NNW
   • Uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW
  • Ubezpieczenia Rolne
   Czy wiesz, że jeśli jesteś posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego podlegasz ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków.
  • Dla kogo?
   • Dla każdego rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 
  • Co obejmuje ochrona?

   Budynki rolne i OC Rolnika w ramach ubezpieczenia obowiązkowego Dodatkowo w pakiecie Agro Pakiet:

   • Sprzęt rolniczy,
   • Zwierzęta gospodarskie,
   • Ziemiopłody,
   • Materiały i zapasy,
   • Stałe elementy wyposażenia budynku mieszkalnego,
   • Ruchomości domowe

    

ZNAJDŹ AGENTA