InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Ubezpieczenia OC

W ramach ubezpieczenia przejmujemy odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, jak również czyste straty finansowe (po wykupieniu klauzuli 7), w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone (OC deliktowe) i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz zbieg tych odpowiedzialności.

Co obejmuje ochrona?

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym:
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym:
Szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym.
Dlaczego warto?

Szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy o prawie przewozowym.

Jak to działa?
Szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 Ustawy o prawie przewozowym.
Pokaż pełen opis
OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym.
Dlaczego warto?

Szkody rzeczowe polegające na całkowitym lub częściowym zaginięciu towaru bądź jego uszkodzeniu, zgodnie z art. 23 ust 1 – 4 Konwencji CMR.

Jak to działa?
Oferujemy szereg klauzul rozszerzających zakres ochrony np. o szkody powstałe w wyniku rozboju, uszkodzenia kontenera itp.
Pokaż pełen opis
OC Spedytora
OC Spedytora
Szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji.
Dlaczego warto?

Np: składowanie przesyłek towarowych, rozpakowanie i przepakowanie, załadunek i rozładunek przesyłe, oraz inne czynności związane z usługami spedycyjnymi.

Pokaż pełen opis
OC w procesie inwestycyjnym
OC w procesie inwestycyjnym
OC dla uczestników procesu budowlanego w związku z realizacją konkretnej inwestycji budowlanej (budowa, remont, montaż).
Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia obejmuje OC z tytułu wykonywanie działalności gospodarczej i odpowiedzialność zawodową, także w zakresie roszczeń wzajemnych.

Jak to działa?
Ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy uczestnicy procesu budowlanego , m.in. inwestor, wykonawcy, projektanci, inżynier kontraktu.
Pokaż pełen opis
OC działalności gospodarczej
OC działalności gospodarczej
Obejmujemy ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzeniem działalności przez Twoją firmę.
Dlaczego warto?

Możesz zabezpieczyć się nawet do kwoty 500.000 zł.

Jak to działa?
Twój klient przewrócił się na świeżo umytej podłodze doznając poważnego urazu. Spadający z dachu sopel zniszczył BMW ważnego kontrahenta. Spokojnie. Jesteś ubezpieczony. 
Pokaż pełen opis

Atuty umowy OC w procesie inwestycyjnym

Ochrona w oparciu o zasadę All Risks (co nie jest wyłączone jest objęte ochroną) zapewnia:

  • Ekonomikę procesu ubezpieczeń pod względem czasu i ceny,
  • Pewność zakresu ochrony dla  interesów ubezpieczającego (inwestora lub generalnego wykonawcy),
  • Wszystkie ryzyka istotne objęte są zakresem podstawowym ubezpieczenia, a jedynie ochronę dla czystych strat finansowych pozostawiamy wyborowi ubezpieczającego. 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpiecze