InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Realizacja prac budowlanych/montażowych to okres najwyższego ryzyka wystąpienia szkód na placu budowy i ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim. Koszty popełnionych błędów w branży budowlanej mogą okazać się szczególnie wysokie. Zapewniamy ubezpieczenie procesu inwestycyjnego. Po rozpoczęciu robót budowlanych/montażowych, program ubezpieczeń może być uzupełniony o dalsze rodzaje ubezpieczeń, w zależności od występujących ryzyk.

Opens external link in new windowSprawdź wskazania i rekomendacje w zakresie zabezpieczenia zakładów i instytucji w sytuacji ograniczenia lub przerwy w działalności, spowodowanych skutkami koronawirusa. 

Co obejmuje ochrona?

Ryzyka budowlano-montażowe (CAR/EAR)
Ryzyka budowlano-montażowe (CAR/EAR)
Ubezpieczenie prac objętych kontraktem, sprzętu, narzędzi i wyposażenia budowlanego, zaplecza placu budowy, maszyn budowlanych oraz kosztów uprzątnięcia.
Dlaczego warto?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czas realizacji kontraktu od rozpoczęcia składowania materiałów budowlanych do zakończenia prac budowlanych/montażowych.

Jak to działa?
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.
Pokaż pełen opis
Utracony zysk inwestora (ALOP)
Utracony zysk inwestora (ALOP)
Ubezpieczenie utraty zysku inwestora nazywane jest ubezpieczeniem ALOP (Advanced Loss of Profit).
Dlaczego warto?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę zysku brutto inwestora na wypadek opóźnienia w przekazaniu inwestycji do użytkowania.

Jak to działa?
Ochrona ubezpieczeniowa dla utraconego zysku inwestora jest możliwa tylko w przypadku ubezpieczenia mienia w budowie.
Pokaż pełen opis
Gwarancje
Gwarancje
Służy pokryciu roszczeń inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Pokaż pełen opis
OC
OC
Odpowiedzialność Cywilna dla uczestników procesu budowlanego w związku z realizacją konkretnej inwestycji (budowa, remont, montaż).
Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia obejmuje OC z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i OC zawodową, także w zakresie roszczeń wzajemnych.

Jak to działa?
Ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, m.in. inwestor, wykonawcy, projektanci, inżynier kontraktu.
Pokaż pełen opis
NNW
NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zdrowie i życie uczestników procesu inwestycyjnego.
Dlaczego warto?

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować tylko czas przebywania na placu budowy bądź też całodobowy okres realizacji inwestycji.

Jak to działa?
Ubezpieczenie obejmuje szeroką paletę świadczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków – zgonu, okaleczenia, hospitalizacji, konieczności rehabilitacji.
Pokaż pełen opis

Atuty programu ubezpieczeń InterRisk

  • Ochrona dla wszystkich uczestników procesu
  • Inwestor, posiadający gestię ubezpieczeniową, ma możliwość zapewnienia ochrony dla swoich interesów poprzez objęcie umową ubezpieczenia tych uczestników procesu inwestycyjnego, których ochronę uważa za istotną.
  • Składka ubezpieczeniowa zostanie skalkulowana przy uwzględnieniu ryzyka i okresu objęcia ochroną poszczególnych uczestników.
  • Możliwość wyboru spośród wielu (kilkudziesięciu) klauzul dodatkowych pozwalających na modyfikację ochrony w zależności od potrzeb klientów 

Program ubezpieczeń procesu inwestycyjnego

  • Celem programu InterRisk jest udzielenie ochrony dla wszystkich ubezpieczalnych ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym.
  • Wspólne postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące  wszystkich  ubezpieczeń, mają zapewnić skuteczne zarządzanie umową ubezpieczenia i sprawną obsługę szkód i roszczeń.
  • Okres ubezpieczenia może obejmować wszystkie etapy realizacji inwestycji lub etap wybrany przez Inwestora.
  • Program ubezpieczeń dostosowany jest do wymogów rynku, gdzie gestia ubezpieczenia spoczywa na inwestorze lub wykonawcy, dając możliwość szybkiego i pełnego uzyskania ochrony zgodnie z wymogami kontraktu. 
  • Proponowane rozwiązania wychodzą na przeciw oczekiwaniom lub wymogom banków, oczekujących określonego zabezpieczenia interesów kredytobiorcy. 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.